Search the Appendices of Resolution CM/Res(2018)1

Filters

Display National data
3726 found
INN ATC Code ▲ Classification Last update
SODIUM NITRITE V03AB08 I
DIMERCAPROL V03AB09 Currently not available
OBIDOXIME V03AB13 I 22-05-2019
PROTAMINE V03AB14 I 22-05-2019
NALOXONE V03AB15 I + Exemption 05-11-2022
ETHANOL V03AB16 I
METHYLTHIONINIUM CHLORIDE V03AB17 I 22-05-2019
POTASSIUM PERMANGANATE V03AB18 Currently not available 22-05-2019
PHYSOSTIGMINE V03AB19 Currently not available
COPPER SULFATE V03AB20 Currently not available
POTASSIUM IODIDE V03AB21 Not subject to prescription 22-05-2019
AMYL NITRITE V03AB22 Currently not available
ACETYLCYSTEINE V03AB23 I 22-05-2019
DIGITALIS ANTITOXIN V03AB24 Currently not available
FLUMAZENIL V03AB25 I 22-05-2019
METHIONINE V03AB26 II 04-12-2019
4-DIMETHYLAMINOPHENOL V03AB27 Currently not available
CHOLINESTERASE V03AB29 Currently not available
PRUSSIAN BLUE V03AB31 Currently not available 22-05-2019
GLUTATHIONE V03AB32 Currently not available
HYDROXOCOBALAMIN V03AB33 I 22-05-2019
FOMEPIZOLE V03AB34 I 22-05-2019
SUGAMMADEX V03AB35 POM 22-05-2019
PHENTOLAMINE V03AB36 I
IDARUCIZUMAB V03AB37 I
ANDEXANET ALFA V03AB38 I
IRON CHELATING AGENTS V03AC Currently not available
DEFEROXAMINE V03AC01 I 22-05-2019
DEFERIPRONE V03AC02 I 22-05-2019
DEFERASIROX V03AC03 POM 22-05-2019
FERRIC CITRATE COORDINATION COMPLEX V03AE00 POM
POLYSTYRENE SULFONATE V03AE01 I 22-05-2019
SEVELAMER V03AE02 I 22-05-2019
SEVELAMERUM V03AE02 Currently not available
LANTHANUM CARBONATE V03AE03 I 22-05-2019
CALCIUM ACETATE AND MAGNESIUM CARBONATE V03AE04 I 22-05-2019
SUCROFERRIC OXYHYDROXIDE V03AE05 I 22-05-2019
COLESTILAN V03AE06 Currently not available 22-05-2019
CALCIUM ACETATE V03AE07 I 22-05-2019
FERRIC CITRATE V03AE08 I 22-05-2019
PATIROMER CALCIUM V03AE09 I 22-05-2019
SODIUM ZIRCONIUM CYCLOSILICATE V03AE10 I 22-05-2019
LEVOFOLINIC ACID V03AF Currently not available
MESNA V03AF01 I 22-05-2019
DEXRAZOXANE V03AF02 I 22-05-2019
CALCIUM FOLINATE V03AF03 I 22-05-2019
CALCIUM LEVOFOLINATE V03AF04 I
AMIFOSTINE V03AF05 I 22-05-2019
SODIUM FOLINATE V03AF06 Currently not available
RASBURICASE V03AF07 I 22-05-2019