Search the Appendices of Resolution CM/Res(2018)1

Filters

Display National data
3726 found
INN ATC Code Classification Last update ▲
ARIPIPRAZOLE N05AX12 I 27-09-2006
BIPERIDEN N04AA02 II 27-09-2006
BROMAZEPAM N05BA08 I 27-09-2006
BUSPIRONE N05BE01 I 27-09-2006
CARBAMAZEPINE N03AF01 II 27-09-2006
CARBETOCIN H01BB03 I 27-09-2006
CHLORDIAZEPOXIDE N05BA02 I 27-09-2006
CHLORPROMAZINE N05AA01 I 27-09-2006
CHLORPROTHIXENE N05AF03 I 27-09-2006
CINCHOCAINE C05AD04 Currently not available 27-09-2006
CLOBAZAM N05BA09 I 27-09-2006
CLOMETHIAZOLE N05CM02 I 27-09-2006
CLONAZEPAM N03AE01 I 27-09-2006
CLOZAPINE N05AH02 I 27-09-2006
COLECALCIFEROL A11CC05 Not subject to prescription 27-09-2006
CONJUGATED ESTROGENS G03CA57 II 27-09-2006
DIAZEPAM N05BA01 I 27-09-2006
DIHYDROERGOCRYPTINE MESYLATE N04BC03 II 27-09-2006
ENTACAPONE N04BX02 POM 27-09-2006
ETHADIONE N03AC03 II 27-09-2006
ETHOSUXIMIDE N03AD01 II 27-09-2006
ETHYL LOFLAZEPATE N05BA18 I 27-09-2006
FLUPENTIXOL N05AF01 I 27-09-2006
FLUPHENAZINE N05AB02 I 27-09-2006
FOSAMPRENAVIR J05AE07 I 27-09-2006
GABAPENTIN N02BF01 II 27-09-2006
HYALURONIC ACID D03AX05 Not subject to prescription 27-09-2006
HYDROCORTISONE AND ANTIINFECTIVES S02CA03 I 27-09-2006
IMIPENEM AND CILASTATIN J01DH51 I 27-09-2006
INTERFERON GAMMA L03AB03 I 27-09-2006
IODINE THERAPY H03CA II 27-09-2006
KETAZOLAM N05BA10 I 27-09-2006
LAMOTRIGINE N03AX09 II 27-09-2006
LEVETIRACETAM N03AX14 I 27-09-2006
LEVOMEPROMAZINE N05AA02 I 27-09-2006
LOPERAMIDE, COMBINATIONS A07DA53 Not subject to prescription 27-09-2006
LORAZEPAM N05BA06 I 27-09-2006
LORMETAZEPAM N05CD06 I 27-09-2006
MEDAZEPAM N05BA03 I 27-09-2006
MIDAZOLAM N05CD08 I 27-09-2006
NITRAZEPAM N05CD02 I 27-09-2006
OTILONIUM BROMIDE A03AB06 II 27-09-2006
OXAZEPAM N05BA04 I 27-09-2006
OXCARBAZEPINE N03AF02 II 27-09-2006
OXYBUPROCAINE S01HA02 I 27-09-2006
PHENYTOIN N03AB02 II 27-09-2006
POTASSIUM CLORAZEPATE N05BA05 I 27-09-2006
PRAZEPAM N05BA11 I 27-09-2006
PREGABALIN N02BF02 I 27-09-2006
PRIMIDONE N03AA03 II 27-09-2006